Greetings, dear friend!

For website users: modern medical psychology, psychoterapy, psychological counseling and rehabilitation - all this on the our resource!

Raise your mood by watching a selection of photos with animals and beautiful views of nature!

Well-being, peace and joy!

Вітаю тебе, дорогий друг!  

Для користувачів сайту: сучасна медицина і медична психологія, психотерапія, психологичне консультування і реабілітація - все це на нашому ресурсі!

Підійміть собі настрій, переглянувши підборку фотографій з тваринами і гарними видами природи!  

Гарного самопочуття, миру і радості!

 

The art of staying healthy / Мистецтво зберегти здоров'я

How to keep healthy in times of crisis epidemic ? What is immunity, adaptability ? How to cleanse and restore the body ? About modern psychotherapy ... About balance of physical and mental movement and more... /  Як зберегти здров'я в період кризи, епідемії ? Що таке імунітет, адаптивність особистості ? Як забезпечити очистку та відновлення організму ? Про сучасну психотерапію,  врівноваженість фізичного та душевного руху та інше...

METHODS AND DIRECTIONS OF THE WORK / МЕТОДИ І НАПРЯМКИ РОБОТИ

The main problems with which our specialists work: acute stress disorders, post-traumatic stress disorder, anxiety disorders, depressive conditions, difficulties with sleep, psychosomatic disorders, conflicts in relationships, 

 

     Areas of work : psychodiagnostics, counseling, psychoterapy, psychological rehabilitation, webpage design for a psychologist, educational master classes, psychological trainings and lectures, tour to the Carpation Mountains and Europe/

 

 Our main directions of psychotherapy: body-oriented psychotherapy (yoga therapy, Aliyev's key, gestalt therapy, relaxation (Autogenous, Mindfulness, Jacobson's progressive relaxation), art-terapy (isotherapy, MAK, music therapy), NLP (neuro-linguistic programming), symbol drama.

 

-      Основні проблеми з котрими працюють наші спеціалісти: гострі стресові розлади; посттравматичні стресові розлади; тривожні розлади; депресивні стани;  порушення режиму сна; психосоматичні порушення; конфлікти у взаємовідносинах. 

Направлення роботи : психодіагностика ; психологічне консультування;  психотерапія; психологічна реабілітація; психологічний сайт для психолога з нуля; навчальні мастер-класи, психологічні тренінги, лекції; виїзні психологічні тренінги в Карпати, в Європу. 

Основні напрямки психотерапії: тілесно-орієнтована психотерапія (йога-терапія, ключ Алієва); гештальтерапія; релаксація (аутогенна, майндфулнес, за Джекобсоном); арт-терапія (ізотерапія, МАК, музикотерапія); НЛП; симводрама

 

When should I see a psychologist? / Коли потрібно звернутися до психолога?

    What somatic manifestations require a consultation with the doctor? In other words, when psychologist’s help is necessary as a treatment of physical symptoms? / При яких соматичних проблемах важлива консультація з лікарем-психологом ?

- There is a number of conditions among which are neurological diseases, digestive dysfunctions, endocrine disorders (in particular, diabetes mellitus), oncology, diseases of the musculoskeletal system, gynecological and skin diseases. In the works of F. Alexander – those are the so-called 7 whales of psychosomatics, because many of them have emotional problems as their cause. But generally, the diseases that cause panic, helplessness and anticipation of a disaster in the mind of a patient – those require immediate psychological assistance. / Це перш за все неврологічні хвороби, порушення функції травної системи, ендокринні порушення (зокрема, цукровий діабет),  онкологічні захворювання та інше. В працях Ф. Александера - це так звані кіти психосоматики. Сюди також відносяться гінекологічні і шкіряні захворювання, кардіопатологія тому що в основі багатьох цих патологій лежать саме емоційні проблеми. В першу чергу слід звернутися - в разі хвороб, при которих виникає паніка, усвідомлення катастрофи в свідомості пацієнта.

    What is PTSD? Why is it spoken about so often now? Can a psychologist help? /  Що таке ПТСР ? Чому часто про нього говорять? Чи може допомогти психолог ? 

- This is a chronic stress disorder that manifests itself  3-4 weeks after the transferred stress. These include syndromes associated with social maladjustment, increased aggression, and experience of intrusions (re-experiencing traumatic events). In this case, a psychologist is recommended to work in collaboration with a psychiatrist, neurologist for the rehabilitation of the patient / ПТСР - це хронічне стресове порушення, що проявляєтся через 3-4 неделі після перенесеної травми. Сюда відносяться синдроми, повязані з соціальною дезадаптацією, підвищеною агресією, переживанням інтрузій (повторне переживання травмуючих подій). Лікару-психологу в такому випадку рекомендується діяти в співробітництві з психіатром, невропатологом задля реабілітації хворого.

-  What methods can help me if I have depression? / Які методи можуть мені допомогти, якщо в мне депресія ? 

There are more than 200 areas of psychotherapy that can help improve quality of life for a person who is depressed. But two main ones can be distinguished: the first group of methods is psychodynamic or insight-oriented psychotherapy (this group includes psychoanalysis, known to all), which helps the patient to achieve insight, to get to the root of the problem, which often goes back to childhood; another direction is cognitive (behavioral) therapy, which emphasizes specific changes in the behavior and thoughts of a person. /  Існує більш ніж 200 направлень психотерапії котрі можуть сприяти поліпшенню стану при депресії. Але можна виділити два основних: перша група методів – це психодинамічна або інсайторієнтована психотерапія (в цю групу входить відомий всім психоаналіз); вона допомагає пацієнту досягнути інсайта , докопатися до причини проблеми, котора нерідко має корння в  дитинстві; другий напрямок – когнітивна (поведінкова) терапія, котра робить наголос на конкретних змінах в поведінці і думках людини.

 

Wise words / Мудрі слова

Хочемо поділитися деякими мудрими словами, які можуть стати вам в пригоді в ситуації стресу, розчарування, травми:

1. Do you want to be happy? - Be happy! Хочете бути щасливим? - Будьте щасливим!

1.     The state of happiness is not difficult to achieve. Be grateful in life for everything. Be able to receive and enjoy life, learning in different situations!Стану щастя досягнути не важко! Будьте вдячні долі за все; вмійте приймати і радіти життю, використовуючи уроки різних ситуацій !

2. Never lose faith in God, in youself and in your neighbor! / Ніколи не втрачайте віри в Бога, в себе і в ближнього!

Live without envy - it steals your luck; live without hatred - it takes away your health; live without anger - it brings your old age closer! / Живіть без заздрощив, бо вона краде у вас успіх; живіть без ненависті - вона забирає ваше здоров'я; живіть без злоби - вона наближає вашу старість!

3. Do not be afraid to change something in life / Не бійтеся змінити щось в житті

1.     Feel free to change your life if your heart and soul want it. Otherwise, you will have to change both your soul and your heart. / Сміливо міняйте своє життя, якщо того хоче серце і душа. Інакше, прийдеться зрадити і душі і серцю.